กรมพัฒน์ฯ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

กรมพัฒน์ฯ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

พร้อมปลูกฝังการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

           

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ ณ บางกะเจ้า" เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน นำมาพัฒนาตนเอง การทำงานเพื่อสังคมและประชาชน

     นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ปอดกลางเมือง" ที่เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ และมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีที่สุดของเอเชีย แต่จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทำให้เกิดปัญหาตามมาโดยเฉพาะด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้คุ้งน้ำบางกะเจ้ามีพื้นที่สีเขียวลดน้อยลง เพื่อลดมลพิษและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ ณ บางกะเจ้า" เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝังการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนในการทำงานเพื่อสังคมและประชาชน ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ยึดถือและปฏิบัติตาม โดย กรมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย ดิศร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุ้งน้ำบางกะเจ้าและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมฝึกปฏิบัติการเป็นจิตอาสาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าและเก็บขยะริมหาดบางกะเจ้า

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ต้องการให้พื้นที่คุ้งน้ำบางกะเจ้ากลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอีกครั้ง สร้างอากาศบริสุทธิ์ ผลิตออกซิเจนให้กับคนในประเทศ และเพิ่มโอโซนให้กับโลกต่อไป สมกับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย" ตลอดจนเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาสืบสานขยายผลตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นหลักในการทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสาธารณะในความเสียสละที่จะร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่หวังสิ่งตอบแทน พัฒนาให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมฯ ขอเป็นหนึ่งพลังสนับสนุนการขับเคลื่อน และพลิกฟื้นพื้นที่สีเขียวคุ้งน้ำบางกะเจ้า เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เติมอากาศบริสุทธิ์และลดปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า จิตอาสาพัฒนา คือ จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานจริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4456 และ www.dbd.go.th

#SuperDBD

************************************

ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม                                                                                  ฉบับที่ 82 /วันที่ 23 พฤษภาคม  2566