จิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ ณ บางกะเจ้า

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 ท่าน คือ นายจิตรกร ว่องเขตกร และ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกันทำกิจกรรม 'จิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ ณ บางกะเจ้า' เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนน้อมนำศาสตร์พระราชา 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา' และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสาธารณะในความเสียสละที่จะร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่หวังสิ่งตอบแทน พัฒนาให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอย และปลูกต้นไม้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566