การเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเพื่อขยายตลาด

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อม
ให้ผู้ประกอบการเพื่อขยายตลาด" ภายใต้หลักสูตร "การเชื่อมโยงการตลาดภูมิภาคกับต่างประเทศ" สำหรับ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่
25 พฤษภาคม 2566