กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ครั้งที่ 2 (2/2566) ผ่าน Application Zoom โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้อง Conference
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566