วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

1. การชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร (ผู้ใช้บริการต้องทำรายการคำขอผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเตอร์เน็ต (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนนำใบชำระเงิน (Pay In) ไปชำระเงินผ่านธนาคาร)
ธนาคารที่เปิดรับชำระค่าธรรมเนียม e-Registration
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารทหารไทยธนชาต
2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร (ผู้ใช้บริการต้องทำรายการคำขอ ผ่านระบบบริการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และการขอถ่ายเอกสารทางอินเตอร์เน็ต (e-Service) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนนำใบชำระเงิน (Pay In) ไปชำระเงินผ่านธนาคาร)

ธนาคารที่เปิดรับชำระค่าธรรมเนียม e-Service
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกสิกรไทย 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร (ผู้ใช้บริการต้องทำรายการคำขอ ผ่านระบบบริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนนำใบชำระเงิน (Pay In) ไปชำระเงินผ่านธนาคาร)

ธนาคารที่เปิดรับชำระค่าธรรมเนียม e-Certificate
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงเทพ (บางสาขา)
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารเกียรตินาคิน (เฉพาะสาขาอโศก และเซ็นทรัลเวิลด์) 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (บางสาขา)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะสาขารัชโยธิน)
- ธนาคารเกียรตินาคิน
- ธนาคารมิซูโฮ (เฉพาะสาขากรุงเทพมหานคร และสาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารทหารไทยธนชาต
 
4. การชำระค่าธรรมเนียมโดยตรงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 - 6

4.1 เงินสด
4.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 15 วันทำการ และต้องเป็นเช็คที่ออกโดยธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตปริมณฑล (นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ) สั่งจ่ายในนาม "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" หรือภาษาอังกฤษให้ใช้คำว่า "Department of Business Development"
4.3 ตั๋วแลกเงิน (DRAFT) สั่งจ่ายในนาม "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" หรือภาษาอังกฤษให้ใช้คำว่า "Department of Business Development"
4.4 รับชำระผ่านบัตรเดบิต/เครดิต ผ่านเครื่อง EDC
4.5 รับชำระผ่าน QR Code ผ่านเครื่อง EDC QR Code