รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น

บริษัท บี.วี. การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จำกัด
20/13, 14, 15 ถนนชวนชื่น ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043 320 635 - 6, 081 296 2195, 083 977 4455
จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ขจรศรี (การบัญชี) จำกัด
397/1 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 044 243 851, 081 760 8001 โทรสาร 044 241 152

บริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด
761/1 - 2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 044 248 934, 081 790 2915 โทรสาร 044 248 935
จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท พี.เอ็น.บัญชี 1999 จำกัด
6 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมเห็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร. 044 160 655, 062 994 4514

จังหวัดสกลนคร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากร ชนกนภา
625 หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 042 090 109, 082 101 0594 โทรสาร 042 090 109

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกการบัญชีและภาษีอากร
80/2 ถนนสกลทวาปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 093 319 1339, 086 456 8737
 
จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานปารมตีการบัญชี
397/76 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านบุญหิรัญรักษ์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 044 040 663 4, 089 845 1944 โทรสาร 044 040 656
จังหวัดอุดรธานี
 

บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด
88/2 หมู่ที่ 8 ตำบลหมูม่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042 930 640, 042 930 648 โทรสาร 042 304 064

บริษัท กรพัฒน์การบัญชี จำกัด
285/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลื่อม
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042 212 578, 081 261 1229
 

จังหวัดอำนาจเจริญ
บริษัท สำนักงาน เอส วี เอ็น การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
940/4-5 หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร. 045 270 837, 081 790 2915 โทรสาร 045 270 837

จังหวัดอุบลราชธานี

K A E W J I R A P A T
ACCOUNTING CO.,LTD.

บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด
47/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. 045 324 155, 091 596 4241 โทรสาร 045 958 077