งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Franchise B2B Thailand
- ใบสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ซื้อแฟรนไชส์
เรื่อง "การเสริมสร้างผู้ประกอบการที่จะลงทุนซื้อสิทธิในธุรกิจแฟรนไชส์"
- แผนธุรกิจ