หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน

ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- หนังสือขอแก้ไขชื่อตัว สกุล ที่พิมพ์ผิด
- หนังสือขอเปลี่ยน/แก้ไข คำนำหน้านาม
- หนังสือขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อกรรมการ
- หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
- หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ชื่อตัว สกุล
- หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข เบอร์โทรศัพท์ (New)
- หนังสือขอนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- หนังสือขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก ชื่อหรือที่อยูเว็บไซต์ (URL)
ที่ใชในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจ
- หนังสือขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล e-mail เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านในนามนิติบุคคล
- ขอแจ้งข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์)