แบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบงานสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และพัฒนาการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ผู้มาติดต่อได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลโดยคลิกเติมเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่าน

 

1. คำถาม : ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มากน้อยเพียงใด *

ข้อเสนอแนะ

 

1. ข้อเสนอแนะ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูป