กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 >> คำสั่ง >> คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๑๖๑/๒๕๔๔ เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗(ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔)


 

คำสั่งกรมทะเบียนการค้า
ที่ ๑๖๑/๒๕๔๔
เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
และสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗

--------------------------------------------------------------------------------

 
          ตามที่กรมทะเบียนการค้าได้จัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗ โดยได้กำหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจแต่ละแห่ง ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการรับจดทะเบียนธุรกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบไปแล้วนั้น ปรากฏว่า ในปัจจุบันนี้ธุรกิจการค้าได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นและงานในอำนาจหน้าที่ของกรมทะเบียนการค้าที่ต้องรับผิดชอบมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกรมทะเบียนการค้าได้พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลทางทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วในระดับหนึ่ง
          ดังนั้น เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนที่มาติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น กรมทะเบียนการค้าจึงให้ขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง ๗ แห่ง เพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้
          ๑. รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่จำกัดเขตพื้นที่
          ๒. รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่จำกัดพื้นที่
          ๓. รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เลิกและเสร็จการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตาม ๒ โดยไม่จำกัดเขตพื้นที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
อดุลย์ วินัยแพทย์
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า

 

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th