กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 >> คำสั่ง >> คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๙/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อยหอการค้าไทย และมอบหมายการปฏิบัติงาน (ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐)


 

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๙/๒๕๕๐
เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อยหอการค้าไทย
และมอบหมายการปฏิบัติงาน

--------------------------------------------------------------------------------

 

          ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตกลงให้ความร่วมมือกับหอการค้าไทยเพื่อดำเนินการจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ณ หอการค้าไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาติดต่ออย่างทั่วถึง นั้น
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้อ ๘ แห่งระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

          ๑. ให้จัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อยหอการค้าไทย ตั้งอยู่ชั้น ๑ อาคาร จรูญ สีบุญเรือง หอการค้าไทย ถนนราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          ๒. ให้สำนักงานตาม ๑. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     ๒.๑ งานจดทะเบียนธุรกิจ

(๑) รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ เฉพาะพาณิชยกิจตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่ง ใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
(๒) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยกเว้นบริษัทจำกัด ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุมเฉพาะ ได้แก่ กิจการธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ประกันภัย คลังสินค้า และบรรษัทที่จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษ

     ๒.๒ งานบริการข้อมูลธุรกิจ

(๑) ออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนและรับรองเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ให้บริการตรวจค้นเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

     ๒.๓ งานด้านอื่นๆ

(๑) รับคำขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคล เพื่อส่งให้ฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล ส่วนบริการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต สำนักทะเบียนธุรกิจ ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผล
(๒) รับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และรวบรวมส่งมอบให้ส่วนจัดเก็บเอกสารทะเบียนธุรกิจ สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ จัดเก็บต่อไป
(๓) รับค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด
(๔) คำขอจดทะเบียนที่ได้รับจดทะเบียนในแต่ละวัน ให้รวบรวมส่งมอบให้ สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ เพื่อจัดทำแฟ้มทะเบียน ในกรณีที่เป็นคำขอจดทะเบียนตั้งใหม่ ส่วนคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม เลิกและเสร็จการชำระบัญชีให้คัดแยกเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานจัดเก็บแฟ้ม นำเข้าแฟ้มทะเบียนต่อไป

          ๓. อัตรากำลัง
          มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

     (๑) นายชาตรี สุรวิริยาการ นักวิชาการพาณิชย์ ๗ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  
- เป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด นายทะเบียนพาณิชย์และสารวัตรบัญชี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ ๒
- กำกับดูแลและตรวจสอบรายงานการรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและรายได้อื่นๆ ประจำวัน
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน และมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา ตามระเบียบว่าด้วยการลา
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๓
     (๒) นายทรงพล ชาญศิริไพบูลย์ (ลูกจ้างเหมาจ่าย) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  
- รับคำขอจดทะเบียน
- จัดทำหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารเพื่อเสนอนายทะเบียนลงนาม
- ให้บริการตรวจค้นเอกสาร
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

           ๔. ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องเพิ่มหรือสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้สำนักทะเบียนธุรกิจและสำนักบริการข้อมูลธุรกิจหารือร่วมกันเพื่อเสนอกรมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

 
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th