กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 >> คำสั่ง >> คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง ให้จัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓)


 

คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ที่ ๒/๒๕๕๓
เรื่อง ให้จัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์

-------------------------------------------------------------------------------


          ตามที่ ได้มีการกระจายอำนาจในการรับจดทะเบียนพาณิชย์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ทำให้มีสำนักงานทะเบียนพาณิชย์กระจายอยู่ทั่วประเทศทุกท้องที่ ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ประกอบพาณิชยกิจมีความสะดวกในการจดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งมีข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ที่ถือได้ว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจจำนวนมากทำให้ทราบถึงสถิติการประกอบการค้าที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ และคลังข้อมูลทางธุรกิจจึงจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างมีระบบ เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลทางธุรกิจที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ข้อมูลการ จดทะเบียนพาณิชย์ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่อง ให้จัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

          ข้อ ๒ ให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา สำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาล สำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวบรวมสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ส่งให้สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ทราบเป็นประจำ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยใช้แบบที่กำหนดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th