กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายงานการชำระบัญชีแบบพิมพ์) (ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕)


 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. ๒๕๓๕

-------------------------------------------------------------------------------

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๑๗๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ ๑ รายงานการชำระบัญชีและบัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชี ให้ใช้ แบบ บมจ. ๐๑๐ และ แบบ บมจ. ๐๑๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ การเสนอรายงานการชำระบัญชีพร้อมกับบัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๑๗๔ ผู้ชำระบัญชีต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ไปพร้อมกับรายงานและบัญชีดังกล่าว

(๑) หนังสือพิมพ์ที่ผู้ชำระบัญชีได้ประกาศโฆษณาการเลิกบริษัท
(๒) สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี หรือคำสั่งของศาลที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(๓) สำเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ (ถ้ามี)
(๔) สำเนาหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ (ถ้ามี)
(๕) สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
(๖) สำเนาหลักฐานการวางเงิน ณ สำนักงานวางทรัพย์ พร้อมด้วยหนังสือพิมพ์ที่ผู้ชำระบัญชีประกาศโฆษณาให้เจ้าหนี้ทราบ (ถ้ามี)
(๗) สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อครบรอบปีการจดทะเบียนเลิกบริษัท (ถ้ามี)


 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
อมเรศ ศิลาอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้รายงานการชำระบัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชี ต้องทำตามแบบและมีรายการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

    DOWNLOAD
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th