กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> กฎกระทรวง
กำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖(ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)


 

กฎกระทรวง
กำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมี
ในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. ๒๕๔๖
--------------------------------------------------------------------------------

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๑๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
"งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน" หมายความว่า งบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
"มาตรฐานการบัญชี" หมายความว่า หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๓ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดอย่างน้อยต้องมีรายการและแสดงเป็นอย่างเดียวกับรายการย่อของงบการเงินที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี เว้นแต่กรณีที่ได้มีกฎหมายเฉพาะกำหนดเพิ่มเติมจากรายการย่อของงบการเงินดังกล่าว ต้องมีรายการเป็นอย่างเดียวกับรายการย่อตามที่กำหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น

ข้อ ๔ ความหมายของรายการของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีหรือกฎหมายเฉพาะ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มิได้มีการกำหนดความหมายของรายการใดไว้ในมาตรฐานการบัญชี อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจประกาศกำหนดความหมายของรายการนั้นก็ได้

ข้อ ๕ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดตั้งแต่รอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป
ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดใดได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่มีรายการเป็นอย่างเดียวกับรายการย่อของงบการเงินและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ในรอบปีบัญชีที่แล้วมา ให้ถือว่าบริษัทมหาชนจำกัดนั้นได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตามมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดทำตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการบัญชีซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปที่กำหนดหลักการเกี่ยวกับการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจ ประกอบกับการกำหนดดังกล่าวไม่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัด สมควรปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้การจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบัญชี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th