กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสัมมนาหลักสูตร "จับทิศทางโลกการค้าออนไลน์ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 2020" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
เชิญสมัครอบรม "บัญชี..ชี้ช่องรวย" วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงแรม การ์เด้น ซีวิวรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม" วันที่ 22 พฤศจจิกายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
โปรดอ่าน จ.นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ Total Solution for SMEs ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> กฎกระทรวง
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ (ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙)


 
กฎกระทรวง
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. ๒๕๔๙
--------------------------------------------------------------------------------
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้


(๑) การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท
ทุกจำนวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้
๑,๐๐๐ บาท
  เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อเพิ่มทุนก่อนจดทะเบียนเป็นบริษัท
ทุกจำนวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แห่งจำนวนทุนที่กำหนดเพิ่มขึ้น
๑,๐๐๐ บาท
  เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) การจดทะเบียนบริษัท
ทุกจำนวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้
๑,๐๐๐ บาท
  เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน
๒๕๐,๐๐๐ บาท
(๔) การจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชน
ทุกจำนวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้
๑,๐๐๐ บาท
  เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
(๕) การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท
ทุกจำนวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แห่งจำนวนทุนที่กำหนดเพิ่มขึ้น
๑,๐๐๐ บาท
  เศษของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน
๒๕๐,๐๐๐ บาท
(๖) การจดทะเบียนลดทุนบริษัท
๕๐๐ บาท
(๗) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิบริษัท นอกจากกรณีเพิ่มทุนตาม (๒)
๕๐๐ บาท
(๘) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
๕๐๐ บาท
(๙) การจดทะเบียนตั้งกรรมการใหม่ คนละ
๕๐๐ บาท
(๑๐) การจดทะเบียนควบบริษัท
๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) การจดทะเบียนเลิกบริษัท
๕๐๐ บาท
(๑๒) การจดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ เรื่องละ
๕๐๐ บาท
(๑๓) การออกใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียน ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๑๔) การตรวจเอกสารของแต่ละบริษัท ครั้งละ
๕๐ บาท
(๑๕) การขอสำเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสาร
พร้อมทั้งคำรับรอง หน้าละ
๕๐ บาท
  ถ้าเป็นการขอสำเนาหรือขอถ่ายเอกสาร
พร้อมทั้งคำรับรองของบริษัทนอกเขตจังหวัด
อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น
ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้เท่าที่จำเป็น
ทั้งนี้ ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด
 
(๑๖) การรับรองข้อความในทะเบียน เรื่องละ
๔๐ บาท
  ถ้าเป็นการรับรองข้อความในทะเบียน
ของบริษัทนอกเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ของบริษัทนั้น ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด
 
(๑๗) ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารต่าง ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท ครั้ง/ฉบับ/หน้าละ ๑๐ บาท
ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมที่จะต้องเรียกเก็บตามคำขอซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันใช้บังคับกฎกระทรวงนี้ ให้เรียกเก็บตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้อยู่ในขณะที่ยื่นคำขอนั้น
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่ เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th