ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๕)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

--------------------------------------------------------------------------------
 
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          
          ข้อ ๑ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

          ข้อ ๒ รูปถ่ายติดบัตรประจำตัวให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด ๓X๔ เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบปกติ ไม่สวมหมวก

          ข้อ ๓ อธิบดีกรมทะเบียนการค้าเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕
อุทัย พิมพ์ใจชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์