กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสัมมนาหลักสูตร "จับทิศทางโลกการค้าออนไลน์ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 2020" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
เชิญสมัครอบรม "บัญชี..ชี้ช่องรวย" วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงแรม การ์เด้น ซีวิวรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม" วันที่ 22 พฤศจจิกายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
โปรดอ่าน จ.นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ Total Solution for SMEs ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> ประกาศ >> ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)


 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔

-------------------------------------------------------------------------------

 

          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม จึงได้บูรณาการในการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ขึ้นอีกวิธีหนึ่ง
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับความในข้อ ๑ และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ดังนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔"

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

          ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๓) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
"(๑) รายการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้ แบบ บมจ.005 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
(๓) คำขอจดทะเบียนให้ใช้ แบบ บมจ.101 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้"

          ข้อ ๕ ผู้ที่ประสงค์จะขอให้นายทะเบียนออก หนังสือรับรองรายการใดที่จดทะเบียนไว้ตามแบบคำขอ บมจ.101 หรือ หนังสือรับรองจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีตามแบบคำขอ บมจ.102 โดยออกเป็น หนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้แบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

          ข้อ ๖ คำขอจดทะเบียนหรือคำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีที่ได้ยื่นไว้ต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ของนายทะเบียนให้ถือว่าเป็นคำขอที่ได้ยื่นตามประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th