เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙

--------------------------------------------------------------------------------
 
          เพื่อปรับปรุงแบบพิมพ์คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อและหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อของบริษัทมหาชนจำกัดให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้มากยิ่งขึ้น
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          ให้ยกเลิกแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ แบบ บมจ. ๔๐๑ และหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ แบบ บมจ. ๔๐๒ ที่ออกตามประกาศกรมทะเบียนการค้า ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๙ และให้ใช้แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ แบบ บมจ. ๔๐๑ และหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียน เป็นผู้รับรองลายมือชื่อ แบบ บมจ. ๔๐๒ ท้ายประกาศนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ดุสิต อุชุพงศ์อมร
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียน