กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> ประกาศ >> ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชน ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดต่อนายทะเบียน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) (ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓)


 
ประกาศกรมทะเบียนการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชน
ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
และบริษัทมหาชนจำกัดต่อนายทะเบียน
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
  
--------------------------------------------------------------------------------
 
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทะเบียนการค้า กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชนของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ต่อนายทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชนของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดต่อนายทะเบียน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)"

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชนของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดต่อนายทะเบียน ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

          ข้อ ๔ ในการเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ส่งเอกสารเกี่ยวกับเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อประชาชนที่ต้องจัดทำและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ โดยส่งให้แก่นายทะเบียนหนึ่งชุดภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
                 (๑) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดที่จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน ให้ส่งแบบรายงานข้อมูลการเสนอขายหุ้น พร้อมทั้งร่างหนังสือชี้ชวน ตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
                 (๒) บริษัทมหาชนจำกัดที่จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนให้ส่งแบบรายงานข้อมูลการเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งร่างหนังสือชี้ชวน ตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
 
          ข้อ ๕ จัดส่งเอกสารตามข้อ ๔ ต่อนายทะเบียน ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
                 (๑) บริษัทมหาชนจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ส่งต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ณ สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า
กรณีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ณ สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดในจังหวัดที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทมหาชนจำกัดนั้นตั้งอยู่
                 (๒) การจัดส่งเอกสารต่อนายทะเบียนจะส่งโดยยื่นต่อนายทะเบียน หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนก็ได้ โดยผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องจัดทำหนังสือนำส่งเอกสารตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้ด้วย
                 (๓) ในกรณีที่ได้มีการจัดส่งเอกสารต่อนายทะเบียนแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือได้ส่งเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มเติม ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดนั้น แจ้งข้อมูลการแก้ไข หรือส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แก้ไข หรือส่งเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
                 (๔) เอกสารตามข้อ ๔ ที่ส่งต่อนายทะเบียน ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด จะจัดทำเป็นคู่ฉบับ หรือสำเนาภาพถ่ายจากเอกสารต้นฉบับก็ได้
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ไพบูลย์ แสงรี
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า

 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th