กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> ประกาศ >> ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดโดยผลของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓)


 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด
โดยผลของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

-------------------------------------------------------------------------------

 

          ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือ บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ซึ่งมีผลทำให้บุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทต่อไปไม่ได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แจ้งข้อมูลบุคคลซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยผลของกฎหมายดังกล่าวมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทมหาชนจำกัด เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ กรณีที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า บุคคลใดพ้นจากตำแหน่งกรรมการโดยผลของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย บริษัทมหาชนจำกัดมีหน้าที่ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการแล้วแต่กรณี ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
          กรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

          ข้อ ๒ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เพิ่มข้อความท้ายหนังสือรับรองของบริษัทมหาชนจำกัดทุกบริษัทไว้ดังนี้ "กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th