กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> ประกาศ >> ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง แนวทางการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)


 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง แนวทางการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

-------------------------------------------------------------------------------

 
          ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓๖ และมาตรา ๑๓๗ ได้กำหนดให้การออกหุ้นเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นที่เพิ่มนั้นเป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องมีมติให้ชัดเจนว่า หุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วน และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ประชาชน บุคคลอื่นใด เป็นจำนวนเท่าใด โดยสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการไปดำเนินการกำหนดรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น กำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขาย นั้น
 
          เพื่อให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถปรับโครงสร้างของทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้ความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงออกประกาศ แนวทางการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

          กรณีที่ ๑ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่(ระบุจำนวนหุ้น) และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

          กรณีที่ ๒ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่(ระบุจำนวนหุ้น) และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่บุคคลอื่นใด (ระบุตัวบุคคลและจำนวนหุ้น) ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

          กรณีที่ ๓ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่(ระบุจำนวนหุ้น) และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

          กรณีที่ ๔ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่(ระบุจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด) และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่(ระบุจำนวนหุ้น) และประชาชนทั่วไป(ระบุจำนวนหุ้น) และบุคคลอื่นใด (ระบุตัวบุคคลและจำนวนหุ้น) ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

          กรณีที่ ๕ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่(ระบุจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด) และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่(ระบุจำนวนหุ้น) และประชาชนทั่วไป(ระบุจำนวนหุ้น) และบุคคลอื่นใด (ระบุตัวบุคคลและจำนวนหุ้น) ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้

          อย่างไรก็ตามจำนวนหุ้นที่เสนอขายในรอบ ๑๒ เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน … หุ้น (ระบุจำนวนหุ้น) สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขายที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th