เรื่อง แนวทางการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)