กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> ประกาศ >> ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ และการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)


 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ
และการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทมหาชนจำกัด

-------------------------------------------------------------------------------

 

          โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๗ การประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบฉันทะ และการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการที่ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมทั้งการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดไว้
เพื่อให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดได้อย่างชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ และการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ๑. การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันท
               ๑.๑ การมอบฉันทะ
                     ๑.๑.๑ หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๔ วรรคสอง กำหนดไว้ ซึ่งนายทะเบียนได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ ๓ แบบ คือ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดที่จะมอบฉันทะ) และแบบ ค. (แบบเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
                     ๑.๑.๒ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งอาจรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายได้
                     ๑.๑.๓ ผู้รับมอบฉันทะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
               ๑.๒ การออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ
                     ๑.๒.๑ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนเสียงว่าตนจะออกเสียงแทนเฉพาะผู้มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะรายนั้นด้วย
                     ๑.๒.๒ กรณีที่มีการแก้ไขข้อเท็จจริงหรือแก้ไขข้อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด แตกต่างจากที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีการแก้ไขข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอดังกล่าวได้
                     ๑.๒.๓ กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นั้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
                     ๑.๒.๔ กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนั้น ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังนั้น แม้ตัวผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน ก็ยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้
 
          ๒. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและการนับวันส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
               ๒.๑ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
                     ๒.๑.๑ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการต้องจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทมีกำหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย
                     ๒.๑.๒ การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้มีหน้าที่ส่งหรือผู้แทน จะส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้รับ ณ สถานที่อยู่ของผู้รับซึ่งแจ้งแก่ผู้ส่งไว้แล้ว หรือถ้าไม่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้า จะส่ง ณ สถานที่อยู่อันเป็นภูมิลำเนาของผู้รับก็ได้
               ๒.๒ การนับวันส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
                     ในการนับวันส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ ให้ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราประจำวันของที่ทำการรับฝาก เป็นวันเริ่มต้นแห่งการนับระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้บัญญัติว่าให้เริ่มนับระยะเวลาการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันใด เพียงแต่กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ดวันก่อนวันประชุม ส่วนระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือนัดประชุมนั้น กฎหมายมิได้กำหนดไว้
 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  DOWNLOAD 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th