กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> คำสั่ง >> คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๓๙/๒๕๔๖ เรื่อง การจดทะเบียนบริษัทที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖)

วันที่ 5 มี.ค. 2546
 
คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๓๙/๒๕๔๖
เรื่อง การจดทะเบียนบริษัทที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

--------------------------------------------------------------------------------
 
          โดยที่ได้มีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้การจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตจะกระทำต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังก่อน
          ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานจดทะเบียนบริษัทข้อมูลเครดิตเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีคำสั่งกำหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตไว้ ดังต่อไปนี้

          ๑. ในกรณีที่มีผู้จองชื่อบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีคำว่า "ข้อมูลเครดิต" ประกอบชื่อ ให้นายทะเบียนหมายเหตุในแบบที่ได้รับสั่งจองชื่อว่า "ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิหรือแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ให้แนบหนังสือให้ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย"

          ๒. การจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตให้กระทำได้เฉพาะกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

          ๓. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิหรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับการควบคุมและ/หรือการประมวลผลข้อมูลเครดิตเพื่อให้ข้อมูลเครดิตแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการหรือใช้ข้อความอย่างอื่นที่มีความหมายทำนองเดียวกัน ให้เรียกหลักฐานการให้ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกอบคำขอจดทะเบียนก่อนรับจดทะเบียน

          ๔. กรณีขอจดทะเบียนบริษัทหรือแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจตาม ๓ หากมิได้ใช้ชื่อบริษัทว่า "ข้อมูลเครดิต" ให้นายทะเบียนแจ้งผู้ขอจดทะเบียนให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทโดยมีคำว่า "ข้อมูลเครดิต" ด้วย และหากผู้ขอไม่ดำเนินการให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th