กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสัมมนาหลักสูตร "จับทิศทางโลกการค้าออนไลน์ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 2020" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
เชิญสมัครอบรม "บัญชี..ชี้ช่องรวย" วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงแรม การ์เด้น ซีวิวรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม" วันที่ 22 พฤศจจิกายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
โปรดอ่าน จ.นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการ Total Solution for SMEs ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> คำสั่ง >> คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๓๑/๒๕๔๙ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอตรวจเอกสารการขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง หรือการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด(ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙)


 
คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๓๑/๒๕๔๙
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง
หรือการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและ
บริษัทมหาชนจำกัด
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
          โดยที่ได้มีกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป นั้น
          เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรองและการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด นอกเขตจังหวัดเป็นไปโดยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และอำนวยประโยชน์แก่ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
         
          ข้อ ๑ ในกรณีที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทใดสามารถให้บริการตรวจเอกสารของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัด ทางระบบคอมพิวเตอร์ได้ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการขอตรวจเอกสารในกรณีปกติคือรายละ ๕๐ บาท

          ข้อ ๒ การขอสำเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมคำรับรองกรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดที่ดำเนินการทางระบบคอมพิวเตอร์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการขอสำเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมคำรับรองในกรณีปกติคือ หน้าละ ๕๐ บาท

          ข้อ ๓ กรขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดที่ดำเนินการทางระบบคอมพิวเตอร์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการขอหนังสือรับรองในกรณีปกติคือ รายการละ ๔๐ บาท

          ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ทางระบบคอมพิวเตอร์ได้ให้ดำเนินการทางระบบโทรสารหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แทน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เช่นเดียวกับข้อ ๒ และข้อ ๓ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th