กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 >> คำชี้แจง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐)

วันที่ 28 ต.ค. 2556
 

คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. ๒๕๓๕
--------------------------------------------------------------------------------

 

          ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๕ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทมหาชนจำกัดต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
          ต่อมาสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๒๖/๒๕๔๙ เรื่อง การปฏิบัติตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๔๔ เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยกำหนดให้การนำเสนองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ที่มีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมและบริษัทร่วมที่ไม่จัดจำแนกเป็น "การถือเพื่อขาย" (held for sale) ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวจากวิธีส่วนได้เสีย (Equity) เป็นวิธีราคาทุน (Cost) โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้กิจการต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง ซึ่งทำให้ผลการประกอบการของกิจการมีความแตกต่างกัน และอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินปันผลของกิจการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอชี้แจง ดังนี้

          ๑. การจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรซึ่งเกิดจากผลการประกอบการในรอบปีบัญชีตามหลักฐานจากงบการเงินเฉพาะบริษัท(กิจการ) ณ วันสิ้น รอบปีบัญชี แต่ทั้งนี้ในขณะที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องไม่มีผลประกอบการที่ขาดทุนอยู่ในขณะนั้นด้วย

          ๒. กรณีที่บริษัทเคยบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียแล้วมีกำไรสะสมในงบการเงิน ณ วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ๒๕๔๙ แต่ต่อมาในต้นปี ๒๕๕๐ บริษัทต้องเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเป็นวิธีราคาทุนตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ทำให้บริษัทต้องดำเนินการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังและอาจมีผลทำให้ผลประกอบการที่มีกำไรสะสมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม ดังนั้น หากมีกรณีดังกล่าวบริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในปี ๒๕๕๐ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี จะไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในปี ๒๕๔๙ หากในขณะที่บริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้นปรากฎว่าบริษัทยังมีผลประกอบการที่มีกำไร

จึงขอชี้แจงให้ทราบทั่วกัน

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th