กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม "ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์" จำนวน 12 ชุมชน
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563" ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
x
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ จัดสัมมนา ให้กับผู้รับหลักประกัน หัวข้อ การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สำหรับผู้รับหลักประกัน ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.45 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนน
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 >> กฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๔ (ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔)


 

กฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๔๔

-------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 
ข้อ ๑ ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(๑) คำขอใบอนุญาต

 

(ก) คำขอใบอนุญาตตามมาตรา ๗

๑,๐๐๐ บาท

(ข) คำขอใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗

๒,๐๐๐ บาท

(ค) คำขอหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒

๒,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาต

 

(ก) ใบอนุญาตตามมาตรา ๗

๕,๐๐๐ บาท

(ข) ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจบัญชีสอง

 

(๑) บุคคลธรรมดา

๔๐,๐๐๐ บาท

(๒) นิติบุคคล   

พันละสิบบาทของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท
และไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เศษของพันบาทให้คิดเท่ากับหนึ่งพันบาท

(ค) ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจบัญชีสาม

 

(๑) บุคคลธรรมดา

๒๐,๐๐๐ บาท

(๒) นิติบุคคล 

พันละห้าบาทของทุนจดทะเบียนทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เศษของพันบาท ให้คิดเท่ากับหนึ่งพันบาท

(๓) หนังสือรับรอง

๒๐,๐๐๐ บาท

(๔) ใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรอง

๕,๐๐๐ บาท

(๕) อุทธรณ์

 

(ก) อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา ๗

๑,๐๐๐ บาท

(ข) อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา ๑๗

๒,๐๐๐ บาท

(ค) อุทธรณ์คำสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองตามมาตรา ๒๐

๒,๐๐๐ บาท

(๖) การแจ้งเลิก หรือย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ

๑,๐๐๐ บาท

(๗) การขอแก้ไขรายการทะเบียนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

๑,๐๐๐ บาท

(๘) การขอตรวจหรือขอคัดสำเนาเอกสาร รายละ

๒๐๐ บาท

(๙) การขอให้นายทะเบียนคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร พร้อมทั้งคำรับรอง หน้าละ

๑๐๐ บาท

(๑๐)การขอให้ออกหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ เรื่องละ

๑๐๐ บาท
 
ข้อ ๒ ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑ (๘) (๙) และ (๑๐) ให้แก่ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือเป็นการแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น
 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๖ แห่งราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติและยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th