กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม "ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์" จำนวน 12 ชุมชน
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563" ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
x
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ จัดสัมมนา ให้กับผู้รับหลักประกัน หัวข้อ การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สำหรับผู้รับหลักประกัน ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.45 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนน
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 >> กฎกระทรวง
กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๔ (ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔)


 

กฎกระทรวง
กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจ
หรือย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๔๔

-------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองที่เลิกประกอบธุรกิจ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนตาม แบบ ต. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองที่ย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนตาม แบบ ต. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยแผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่

ข้อ ๓ การแจ้งตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกหรือวันย้าย พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในกฎกรทรวง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่สำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
(๒) ในกรณีที่สำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดนั้น
ในกรณีที่ให้ผู้อื่นแจ้งแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบพร้อมกับ แบบ ต. ๑ ด้วย

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองที่เลิกการประกอบธุรกิจ หรือย้ายสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจแจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th