กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม "ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์" จำนวน 12 ชุมชน
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563" ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
x
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ จัดสัมมนา ให้กับผู้รับหลักประกัน หัวข้อ การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สำหรับผู้รับหลักประกัน ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.45 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนน
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 >> กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๖(ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖)


 

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
และระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗
พ.ศ. ๒๔๔๖

-------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๗ ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๓) คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงว่าตนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) หนังสือแจ้งรายละเอียดของธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาตตามประเภทและท้องที่ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

๑) ประเภทธุรกิจและท้องที่ที่ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการ
๒) ประมาณการรายจ่ายเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะใช้ในประเทศไทยสำหรับการประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรและเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการประกอบธุรกิจในแต่ละปีเป็นเวลาสามปี
๓) ขนาดของกิจการ
๔) จำนวนแรงงานในประเทศไทยที่ผู้ขอรับใบอนุญาตว่าจ้าง
๕) แผนการนำเทคโนโลยีเข้ามาจากต่างประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ถ้ามี)
๖) แผนการวิจัยและการพัฒนาโดยให้อธิบายแผนงานที่จะมีการวิจัยและพัฒนา (ถ้ามี)
๗) ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รับจากการประกอบธุรกิจ
(๕) แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

          ข้อ ๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องกรอกข้อความในคำขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต หรือลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการแทน

          ข้อ ๓ ในกรณีที่การมอบอำนาจได้กระทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจนั้นต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้น รับรองไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

          ข้อ ๔ ในกรณีที่การมอบอำนาจนั้นได้กระทำในประเทศไทยโดยผู้มอบอำนาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าในขณะที่มอบอำนาจ ผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง

          ข้อ ๕ ในกรณีที่หลักฐานหรือเอกสารประกอบคำขอได้มีการลงลายมือชื่อในต่างประเทศผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีคำรับรองการลงลายมือชื่อดังกล่าว โดยให้นำความในข้อ ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

          ข้อ ๖ ในการยื่นหลักฐานหรือเอกสารประกอบคำขอ หากเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

          ข้อ ๗ ในการยื่นสำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบคำขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรับรองความถูกต้องของสำเนาหรือภาพถ่ายนั้น

          ข้อ ๘ การยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

          ข้อ ๙ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียด ข้อเท็จจริงหรือส่งหลักฐานหรือเอกสารอื่นเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดก็ได้

          ข้อ ๑๐ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจมีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตต่อไปหลังจากที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุลง ผู้รับใบอนุญาตนั้นจะต้องยื่นุคำขอรับใบอนุญาตใหม่พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารตามข้อ ๑ ก่อนวันที่ ใบอนุญาตเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

          ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้ใช้แบบที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด

          [ดูประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและระยะเวลาการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th