กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 >> ประกาศ >> ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔)


 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๔

-------------------------------------------------------------------------------

 
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

          ข้อ ๒ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปีและระดับชำนาญงานขึ้นไป ในสังกัดสำนักทะเบียนธุรกิจ สำนักข้อมูลธุรกิจ สำนักบัญชีธุรกิจ สำนักกฎหมายและคดี สำนักธรรมาภิบาลธุรกิจ สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั่วราชอาณาจักร

          ข้อ ๓ ให้พาณิชย์จังหวัด ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปีและระดับชำนาญงานขึ้นไป ในสังกัดสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เป็นนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเขตจังหวัดนั้น

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th