กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 >> ประกาศ >> ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)


 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๗
พ.ศ. ๒๕๕๔

-------------------------------------------------------------------------------

 

          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม จึงได้บูรณาการกระบวนงานในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวร่วมกันนึ่ง
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ และข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๔”

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

          ข้อ ๔ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ ให้ใช้คำขอตามแบบ ต.2 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

          ข้อ ๕ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ ให้ใช้แบบ ต.3 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

          ข้อ ๖ แบบขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ ที่ได้ยื่นไว้ต่อรัฐมนตรีหรืออธิบดีแล้วแต่กรณีก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าเป็นแบบขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ ที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศนี้

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 


ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th