กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 >> กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๕๓


 

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า
พ.ศ. ๒๕๕๓


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบท บัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙

          ข้อ ๓ การขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและเป็น ผู้ประกอบวิสาหกิจยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้าต่อนายทะเบียนตามแบบที่ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
          (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งใน กรณีที่ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมีสัญชาติไทย หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบสำคัญ ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งสำเนาใบอนุญาตทำงาน ในกรณีที่ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งเป็นคนต่างด้าว
          (๒) เอกสารและหลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
          (๓) หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
          (๔) สำเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่จัดตั้งสมาคมการค้า
          (๕) ข้อบังคับของสมาคมการค้าที่ขออนุญาตจัดตั้ง
          (๖) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่จัดตั้งสมาคมการค้า รวมทั้งรูปถ่ายสถานที่จัดตั้งสมาคมการค้านั้น

          ข้อ ๔ หนังสือรับรองความประพฤติตามข้อ ๓ (๓) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด และต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ลงนามรับรอง
          (๑) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมีภูมิลำเนา
          (๒) ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งมีอายุงานตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป หรือประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป
          ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่งรับรอง ให้นายทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง โดยใช้วิธีการตรวจสอบหรือให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งแสดงหลักฐาน ที่เชื่อถือได้ว่าผู้เริ่มก่อการจัดตั้งนั้นมีความประพฤติดี

          ข้อ ๕ การยื่นคำขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ ท้องที่ที่สมาคมการค้าตั้งอยู่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
          (๒) ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

          ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตต้องลงลายมือชื่อในคำขออนุญาตต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
การลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ขออนุญาตแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าว และให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อความว่าได้เห็นต้นฉบับแล้ว และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในสำเนาด้วย

          ข้อ ๗ เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขออนุญาตและมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอ อนุญาตภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและ หลักฐานดังกล่าว หากไม่อนุญาตให้แสดงเหตุผลไว้ในคำขออนุญาตด้วย

          ข้อ ๘ เมื่อผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสมาคมการค้าแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตสมาคมการค้าตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          ข้อ ๙ เมื่อนายทะเบียนรับ จดทะเบียนสมาคมการค้าและออกใบอนุญาตสมาคมการค้าให้แก่ผู้ขออนุญาตแล้ว ให้รับจดทะเบียนข้อบังคับของสมาคมการค้านั้นไปพร้อมกัน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งไปยังสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าภายในสิบ ห้าวันทำการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          ข้อ ๑๐ ใบอนุญาตสมาคมการค้าที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ให้คงใช้ได้ต่อไป
          คำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้าที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้ บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ให้ถือเป็นคำขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ โดยอนุโลม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พรทิวา นาคาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคม การค้าที่ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้วซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


 
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th