กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 >> ประกาศ >> ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

วันที่ 17 พ.ค. 2556
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๙

-------------------------------------------------------------------------------

 

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งไม่ออกใบอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี และการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษหรือยกคำกล่าวหาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ การอุทธรณ์คำสั่งของสภาวิชาชีพบัญชีที่ไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ยื่นอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

          ข้อ ๒ การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณที่สั่งลงโทษหรือยกคำกล่าวหาตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ยื่นอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

          ข้อ ๓ การยื่นอุทธรณ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ยื่นต่อเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ณ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

          ข้อ ๔ คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย ระบุชื่อ ที่อยู่ ลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบ พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำอุทธรณ์ (ถ้ามี)

          ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นเอกสารประกอบคำอุทธรณ์ เอกสารนั้นให้จัดทำเป็นภาษาไทย หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้อุทธรณ์ต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้อุทธรณ์และผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลนั้น

          ข้อ ๖ ภายในกำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้วแต่กรณี ผู้อุทธรณ์อาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์หรือส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำอุทธรณ์เพิ่มเติมได้

          ข้อ ๗ อุทธรณ์ที่ยื่นไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ไม่ถือเป็นอุทธรณ์และจะไม่รับไว้พิจารณา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ยื่นอุทธรณ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ใหม่ภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้วแต่กรณี

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ยรรยง พวงราช
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าในประเทศ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
 
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th