การกำหนดเลขทะเบียนสำหรับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ยื่นขอใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒