กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> อื่นๆ >> ระเบียบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑)


 

ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๑

--------------------------------------------------------------------------------

 

     ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาให้เงินทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแล้ว นั้น
     โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีการจัดสรรกองทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและกระทรวงการคลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖อนุมัติให้ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนการขยายการส่งเสริมร้านค้าในชุมชนที่ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑

     ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

     ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

     (๑) ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗
     (๒) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาให้เงินทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗

     ข้อ ๔ ให้ผู้บริหารร้านค้าชุมชนที่ได้รับเงินทุนแล้วตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยทุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหน้าที่ต้องชำระเงินทุนคืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน ๓๖ เดือน นับแต่วันที่ซื้อสินค้าหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยมีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ ๑๒ เดือน การชำระหนี้ให้ชำระเป็นรายงวด งวดละ ๖ เดือน รวม ๕ งวด ในแต่ละงวดต้องชำระเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ซื้อโดยจะต้องชำระเงินงวดแรกในวันถัดจากวันครบกำหนดเวลาปลอดการชำระหนี้
การชำระเงินทุนคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

     (๑) ชำระด้วยเงินสดผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นสถานที่ตั้งของร้านค้าชุมชนเพื่อโอนเข้า บัญชีเงินฝากส่งเสริมธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     (๒) ชำระด้วยไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ที่ทำการ ปณ. นนทบุรี เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากส่งเสริมธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการชำระเงินทุนคืนตามวรรคสองให้ผู้บริหารร้านค้าชุมชนที่ได้รับเงินทุนเป็นผู้รับภาระดังกล่าว
การชำระเงินทุนคืนตามวรรคสอง (๑) ให้ถือวันที่นำเงินเข้าบัญชีเป็นวันชำระหนี้สำหรับการชำระเงินทุนคืนตามวรรคสอง (๒) ให้ถือวันที่ส่งไปรษณีย์ธนาณัติเป็นวันชำระหนี้

     ข้อ ๕ ให้กองคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่รับการชำระเงินทุนคืน นำส่งฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี

     ข้อ ๖ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินที่ได้รับชำระเงินทุนคืน ตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ในกิจการของเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

     ข้อ ๗ ให้กองคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานสถานะทางการเงินและการบัญชีของเงินทุน ทุกรอบระยะ ๖ เดือน โดยแบ่งเป็นงวดเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ให้อธิบดีทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นงวด

     ข้อ ๘ การบัญชีของเงินทุนให้ปฏิบัติตามระบบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้งตามรอบปีงบประมาณและจัดส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

     ข้อ ๙ ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th