กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 >> ประกาศ >> ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การถอนและจำหน่ายคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖ (ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖)


 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การถอนและจำหน่ายคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖

--------------------------------------------------------------------------------

 
          ด้วยสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการถอนและจำหน่ายคำขอในกรณีละทิ้งคำขอสำหรับคำขอใบอนุญาต และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไว้ ดังนี้
          
          ๑. คำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่คนต่างด้าวได้ยื่นไว้และอยู่ระหว่างการพิจารณา หากจะถอนคำขอให้ยื่นคำขอถอนโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง นั้น เมื่อได้รับหนังสือขอถอนคำขอดังกล่าวแล้ว ให้นายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำหน่ายคำขอนั้นเสีย

          ๒. คำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใดที่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไข ข้อบกพร่องนั้นแล้ว หากผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองไม่ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันได้ทราบคำแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และจะจำหน่ายคำขอนั้นเสีย
         
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
อรจิต สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
   DOWNLOAD

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th