กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 >> ระเบียบ
ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้าว่าด้วยการจดทะเบียนหอการค้า (ฉบับที่ ๒)


 
ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้า
ว่าด้วยการจดทะเบียนหอการค้า (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้าว่าด้วยการจดทะเบียนหอการค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ นายทะเบียนกลางหอการค้า จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 
          ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้าว่าด้วยการจด ทะเบียนหอการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒"

          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้าว่าด้วยการจดทะเบียนหอการค้า พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          "ข้อ ๑๘ ในการพิจารณาฐานะและความประพฤติของผู้ที่จะเป็นกรรมการ หากที่ประชุมใหญ่สมาชิกไม่ได้มีการลงมติรับรองฐานะและความประพฤติของผู้ที่จะเป็นกรรมการไว้ ให้ผู้ที่จะเป็นกรรมการแสดงหนังสือรับรองฐานะและความประพฤติที่รับรองโดยข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้จะเป็นกรรมการมีภูมิลำเนาอยู่ หรือจะมาแสดงตนต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบสวนถึงฐานะและความประพฤติก็ได้"
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลางหอการค้า
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th