กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท >> ประกาศ
เรื่อง การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน


 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
พร้อมกันภายในวันเดียว

--------------------------------------------------------------------------------

  
  
          ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถทำไปพร้อมกันภายในวันเดียวได้ ถ้าได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเสร็จสิ้นในวันเดียว นั้น
ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอประกาศให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กรณีที่จะจดทะเบียนพร้อมกันภายในวันเดียวได้นั้น จะต้องดำเนินการครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ภายในวันเดียวกัน คือ
   
          ๑. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่สามคนขึ้นไปร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
   
          ๒. จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน ซึ่งอาจมีบุคคลอื่นนอกจากผู้เริ่มก่อการ ตามข้อ ๑ มาเข้าชื่อซื้อหุ้นด้วยก็ได้ 
    
          ๓. ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท) เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมครบทุกคน และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น ทั้งนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

               (๑) พิจารณาตั้งข้อบังคับของบริษัท
    
               (๒) พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทได้กระทำ และค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการตั้งบริษัท
    
               (๓) พิจารณาเรื่องหุ้นของบริษัท
   
               (๔) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ
   
               (๕) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง
   
          ๔. ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท
   
          ๕. กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือเรียกเก็บครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ก็ได้ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ชำระเงินค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ การยื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไปพร้อมกันนั้น ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และต้องยื่นคำขอภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้ประชุมกัน
อนึ่ง สำหรับผู้ขอจดทะเบียนที่ประสงค์จะจดทะเบียนตามวิธีการแบบเดิมที่แยกจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิก่อน แล้วจึงจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้น ยังคงสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดิม
     
จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑
นางผานิต หล่อตระกูล
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th