กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี ค
x
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันrที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาผู้รับหลักประกัน “การบังคับหลักประกันทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ”วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.15 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” (หลักสูตร 2 วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทุบรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน กันยายน 2561
พาณิชย์มอบรางวัล DBD Wellness Service Awards 2018

วันที่ 27 ก.ย. 2561
 
พาณิชย์มอบรางวัล DBD Wellness Service Awards 2018
ยกระดับ 3 ธุรกิจบริการของไทย สู่การเป็น Medical Hub of Asia
 
                   กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล DBD Wellness Awards ทั้ง Best Practice 2018 และหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ ให้ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia)
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง กระแสการให้ความสำคัญการดูแลรักษาสุขภาพที่เพิ่มขึ้น และความพยายามในการแสวงหาการดูแลและรักษาทางการแพทย์ที่ดีกว่า ถูกกว่าและรวดเร็วกว่า โดยประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติต้องการเข้ามารับการรักษา เนื่องจากประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานการแพทย์เทียบเท่าระดับนานาชาติแต่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเหมาะแก่การรักษาพักฟื้นระยะยาว รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อให้ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้น โดยธุรกิจเป้าหมายที่
                   รัฐบาลต้องการสนับสนุน คือ ธุรกิจบริการสุขภาพ หรือ Health & Wellness ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ มีหลักการบริหารงานที่ทันสมัย จะทำให้ประหยัดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กร นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ และสร้างเครือข่ายกับเว็บไซต์ด้านท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ และพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการ
                    ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมฯ กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยกระดับให้ธุรกิจเป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการในประเทศและระดับสากล จะเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เห็นถึงประโยชน์ความสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ และเข้าสู่ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
                    โดยในปีนี้กรมฯ กำหนดจัดงาน "DBD Wellness Service Awards 2018” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการเป็นแบบอย่างที่ดี DBD Wellness Service Award (Best Practice) 2018 สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 5 อันดับแรกของแต่ละธุรกิจ จำนวนรวม 15 ราย (ธุรกิจสปา 5 ราย ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 5 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 5 ราย)
                     2) การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ฯ ประจำปี 2561 จำนวน 117 ราย (ธุรกิจสปา 30 ราย ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 42 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 45 ราย)
                     สำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 5 อันดับแรกของแต่ละธุรกิจ กรมได้ผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์เดือนเมษายน 2562 (จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ภายใต้รูปแบบการนำเสนอธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศสู่เศรษฐกิจโลก
                    ปัจจุบัน มีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ปี 2554-2561) จำนวน 491 ราย เป็นธุรกิจสปาจำนวน 208 ราย ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพจำนวน 153 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 130 ราย
                      อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า "ธุรกิจบริการสุขภาพมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) และการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายไดเขาประเทศไดนับหมื่นล้านบาทในแต่ละปี ดังนั้น การยกระดับมาตรฐานให้ผู้ประกอบธุรกิจจะช่วยสร้างความเป็นเลิศแก่ธุรกิจบริการสุขภาพของไทย รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่มั่นคงให้ประเทศอีกทางหนึ่ง”
                     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5954 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
********************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                       ฉบับที่ 178 / 27 กันยายน 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th