กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ครั้งที่ 4 (จังหวัดชลบุรี) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ครั้งที่ 5 (จังหวัดภูเก็ต) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิ
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน พฤศจิกายน 2561
กรมพัฒน์ฯ ติวนิติบุคคลรายใหม่ เพื่อมุ่งไปสู่การทำธุรกิจโดยมีธรรมาภิบาล

วันที่ 2 พ.ย. 2561
 
กรมพัฒน์ฯ ติวนิติบุคคลรายใหม่ เพื่อมุ่งไปสู่การทำธุรกิจโดยมีธรรมาภิบาล
 
                รมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมให้นิติบุคคลแรกคลอดในหัวข้อ "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย" ย้ำ 3 ส่วน คือ การเป็นนิติบุคคลที่ดีและสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ, ความสำคัญของบัญชีและงบการเงิน และการใช้ประโยชน์จากบัญชีและงบการเงิน มีผู้สนใจลงทะเบียนสมัครกว่า 1,000 ราย หลังการอบรมเชื่อมั่น...นิติบุคคลไทยจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ ลดการเกิดนอมินีต้นตอทำลายเศรษฐกิจประเทศ ช่วยกันสร้างธุรกิจไทยให้มั่นคง
                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ขึ้น ณ ห้องแซฟไฟร์ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมสร้างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลที่จดจัดตั้งใหม่ในปี 2561 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ อาทิ สำนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี สำหรับหัวข้อการบรรยายแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านแรก การเป็นนิติบุคคลที่ดีและสิ่งที่ นิติบุคคลต้องปฏิบัติ นับเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้เพราะจะเป็นการสร้างนิติบุคคลที่มีคุณภาพตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนที่ดี ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อนิติบุคคลได้เข้าสู่โลกของการทำธุรกิจอย่างเต็มตัว อาทิ การแจ้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลต่างๆ ของนิติบุคคลต่อนายทะเบียนภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด การนำส่งงบการเงินประจำปี การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลธุรกิจ เป็นต้น
                อธิบดี กล่าวต่อว่า "ด้านที่สอง ความสำคัญของบัญชีและงบการเงิน เป็นการสร้างความเข้าใจเรื่องระบบการทำบัญชี เทคนิคการจัดทำงบการเงิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการทำธุรกิจ หากไม่สามารถบริหารจัดการบัญชีได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลทางลบต่อนิติบุคคลนั้นได้ และด้านที่สามการใช้ประโยชน์จากบัญชีและงบการเงิน หัวข้อนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารธุรกิจ วิเคราะห์งบการเงิน อ่านการตลาดออกว่าธุรกิจของตนเองกำลังอยู่ในทิศทางใดต้องรับมือและปรับตัวอย่างไร ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางบัญชีของคู่ค้าเพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม”
                "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้นิติบุคคลปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น จึงได้ดำเนินการจัดอบรมในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในครั้งนี้หากมองในภาพของนิติบุคคลจะเป็นการสร้างนิติบุคคลรายใหม่ให้เป็นคนดี สร้างจิตสำนึกที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ทำให้ธุรกิจต้องเกิดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจจากความผิดพลาดที่ไม่เข้าใจถึงหน้าที่ในการเป็นนิติบุคคลนั่นเอง แต่ถ้าพิจารณาถึงองค์รวมของประเทศแล้วจะเป็นการสร้างฐานธุรกิจที่แข็งแรงของประเทศไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้น ตัดวงจรการทำธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และขจัดปัญหาการเกิดนอมินีในประเทศไทย ซึ่งทำให้ประเทศต้องสูญเสียรายได้อย่างมหาศาลจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่ให้ชาวต่างชาติใช้ชื่อของตนเองในนาม คนไทยมาจัดตั้งธุรกิจ โดยเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************
ที่มา : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                                                               ฉบับที่ 12 / วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th