กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ครั้งที่ 4 (จังหวัดชลบุรี) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ครั้งที่ 5 (จังหวัดภูเก็ต) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิ
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน พฤศจิกายน 2561
กรมพัฒน์ฯ สร้าง Username ให้นิติบุคคล...แค่เพียงรหัสเดียวก็เข้าถึงทุกบริการออนไลน์ พร้อมสร้างโอกาสจับคู่ธุรกิจ

วันที่ 6 พ.ย. 2561
 
กรมพัฒน์ฯ สร้าง Username ให้นิติบุคคล...แค่เพียงรหัสเดียวก็เข้าถึงทุกบริการออนไลน์
พร้อมสร้างโอกาสจับคู่ธุรกิจ
 
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการแจ้งข้อมูลนิติบุคคลโดยเฉพาะอีเมลที่สามารถติดต่อกับนิติบุคคลได้โดยตรง เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านต่างๆ ของกรมฯ การเชื่อมโยงงานบริการกับหน่วยงานภาครัฐ (Biz Portal) และสร้างฐานข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ (Big Data) รวมไปถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงคู่ค้าที่จะสามารถติดต่อเจรจา ต่อยอดธุรกิจได้อย่างรวดเร็วผ่านทางการสื่อสารออนไลน์ ทำให้ธุรกิจขยายการเติบโตได้ทั้งในประเทศและสากล
                   นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจให้คล่องตัวมากขึ้น เช่น การทำธุรกรรมทาง การเงินผ่านทางออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชั่นในการช่วยทำบัญชี การบริการด้านโลจิสติกส์ การค้นหาข้อมูลคู่ค้าและการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าดังกล่าว โดยเปิดให้บริการจดทะเบียน นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลให้สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ ช่วยประหยัดค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการเดินมาติดต่อราชการได้ รวมไปถึงยังสร้างฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลพร้อมที่จะเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ (Big Data)
                   อธิบดี กล่าวต่อว่า "ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ให้กรอกอีเมลของนิติบุคคลที่สามารถติดต่อได้ทันที ซึ่งกรมฯ จะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) โดยใช้รหัสนี้เพียงรหัสเดียวก็สามารถเข้า "ใช้งานบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์" ของกรมฯ ได้ทั้งหมด เช่น การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) งานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) และระบบแจ้งเตือนให้ธุรกิจทราบและปฏิบัติตามหน้าที่ของ นิติบุคคลเมื่อครบกำหนดต่างๆ เพื่อไม่ให้สูญเสียต้นทุนการดำเนินธุรกิจจากการไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด มากไปกว่านั้นรหัสดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้กับ 'การดำเนินธุรกิจผ่านระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)' อาทิ การขออนุญาตก่อสร้าง การติดตั้งระบบไฟฟ้า/ประปา และการขึ้นทะเบียนนายจ้างได้อีกด้วย"
                     "โอกาสนี้กรมฯ จึงขอความร่วมมือนิติบุคคลโปรดกรอกข้อมูลของอีเมลสำหรับจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ สร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ ช่วยให้คู่ค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านคลังข้อมูลธุรกิจของกรมฯ และร่วมกันสร้างฐานข้อมูลธุรกิจของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ (Big Data) สำหรับนิติบุคคลที่ดำเนินการจัดตั้งไปแล้วก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่มีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบ DBD e-Filing แล้วนิติบุคคลกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก สามารถเข้าใช้บริการผ่านรหัสดังกล่าวได้ และ 2) กลุ่มที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบ e-Filing สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1) ดำเนินการขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบ e-Filing หรือ 2) ทำหนังสือชี้แจงต่อนายทะเบียนขอเพิ่มข้อมูล e-mail ของนิติบุคคลเพื่อที่กรมฯจะได้จัดส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านไปยัง e-mail ที่แจ้งเพิ่มเติมไว้ ทั้งนี้ สามารถเข้าดูตัวอย่างหนังสือชี้แจงขอเพิ่มข้อมูล e-mail ได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                                ฉบับที่ 13 / วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th