กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี ค
x
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันrที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาผู้รับหลักประกัน “การบังคับหลักประกันทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ”วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.15 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” (หลักสูตร 2 วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทุบรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2562 >> เดือน มกราคม 2562
พาณิชย์...บรรเทาความเดือดร้อนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก” 23 จังหวัด

วันที่ 8 ม.ค. 2562
 
พาณิชย์...บรรเทาความเดือดร้อนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" 23 จังหวัด
"ยืดเวลาทำธุรกรรมของนิติบุคคล" พร้อมจับมือ...ก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน 

               กระทรวงพาณิชย์ บรรเทาความเดือดร้อนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" 23 จังหวัด ให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ไม่สะดุด ออกมาตรการช่วยเหลือขยายเวลาทำธุรกรรมของนิติบุคคล ได้แก่ การแจ้งบัญชีและเอกสารสูญหาย การส่งงบการเงิน การยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล และเพิ่มพื้นที่การให้บริการ
               นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" รวมถึง หามาตรการเยียวยาภาคธุรกิจซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกรมฯ ได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบภัยฯ และได้รับผลกระทบใน 23 จังหวัด ได้แก่ ภาคตะวันออก 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ภาคใต้ 16 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สงขลา นราธิวาส ชุมพร ตรัง พัทลุง ระนอง กระบี่ ยะลา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สตูล ภูเก็ต พังงา และภาคกลาง 3 จังหวัด คือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมถึงเขตที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีมาตรการช่วยเหลือธุรกิจใน 4 แนวทางหลัก ดังนี้"
                 "1) ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายให้สามารถยื่นล่าช้าและสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจบัญชีได้ ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถแจ้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th/
                  2) ผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปี สำหรับธุรกิจที่มีหน้าที่ต้องยื่นงบฯ ในช่วงเกิดเหตุฯ โดยสามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้ออกไปอีก 1 เดือน
                3) ขยายระยะเวลาการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลที่ต้องยื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดที่กฎหมายกำหนดยื่นภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2562 และขยายระยะเวลาการส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ครบกำหนดส่งระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2562 เมื่อเหตุฯ สิ้นสุดลงให้นิติบุคคลยื่นขอขยายระยะเวลาภายใน 15 วัน
                  4) จัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอจดทะเบียนให้กับนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน 23 จังหวัด ที่ประสบภัยฯ และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม"
                   ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนนิติบุคคลใน 23 จังหวัด คงอยู่ทั้งสิ้น 192,575 ราย แบ่งเป็น ชลบุรี 49,007 ราย ระยอง 12,614 ราย จันทบุรี 2,566 ราย ตราด 1,253 ราย นครศรีธรรมราช 4,856 ราย ปัตตานี 1,234 ราย สุราษฎร์ธานี 14,721 ราย สงขลา 9,861 ราย นราธิวาส 1,340 ราย ชุมพร 1,857 ราย ตรัง 2,169 ราย พัทลุง 1,472 ราย ระนอง 924 ราย กระบี่ 3,274 ราย ยะลา 1,395 ราย เพชรบุรี 2,457 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 5,447 ราย สตูล 724 ราย ภูเก็ต 20,346 ราย พังงา 1,698 ราย สมุทรปราการ 38,922 ราย สมุทรสาคร 13,546 ราย และสมุทรสงคราม 892 ราย ทั้งนี้ นิติบุคคลส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฯประกอบธุรกิจประเภท "อสังหาริมทรัพย์" มากที่สุด หากรวมทุนจดทะเบียนเฉพาะธุรกิจประเภทนี้แล้วมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 280,111.87 ล้านบาท จากมูลค่าโดยรวมทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลทั้ง 23 จังหวัด จำนวน 3,150,410.96 ล้านบาท
               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 และ http://www.dbd.go.th/
 

****************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                             ฉบับที่ 38 / วันที่ 8 มกราคม 2562
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th