กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี ค
x
ประกาศรายชื่อ ส่วนกลาง วันrที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาผู้รับหลักประกัน “การบังคับหลักประกันทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ”วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.15 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” (หลักสูตร 2 วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทุบรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน ธันวาคม 2561
พาณิชย์ "หนุน" นำธุรกิจแฟรนไชส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศ

วันที่ 11 ม.ค. 2562
 
พาณิชย์ "หนุน" นำธุรกิจแฟรนไชส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศ
 
               พาณิชย์ "หนุน" นำธุรกิจแฟรนไชส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความพร้อมทุกมิติ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายใน (Local) พร้อมสู่การแข่งขันในตลาดโลก (Global)        
                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยสูงถึง 250,000 ล้านบาท และมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต การขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ สามารถนำมาประยุกต์เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตและเข้มแข็งให้ธุรกิจ โดยแต่ละวิธีนั้นขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของธุรกิจ อาทิ การสร้างกระบวนการธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Franchisee ในการเริ่มต้นธุรกิจกับ Franchisors ที่มีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
                สำหรับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ระดับสากล โดยธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะมีผู้เชี่ยวชาญประเมิน วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละธุรกิจ ที่สำคัญยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการเป็นรายธุรกิจ และเสริมในเรื่องการศึกษาดูงานธุรกิจที่เป็นต้นแบบที่ดี เพื่อนำมา Benchmarking ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดดกับธุรกิจตนเอง ส่วนการผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อขยายไปยังต่างประเทศ ได้มอบกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการ เช่น การนำธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมงาน Top Thai Brands หรือ Mini Thailand Week ในต่างประเทศ
                 การจัดงานในวันนี้ เป็นการเปิดมุมมองอนาคตธุรกิจแฟรนไชส์ไทย จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ จนสามารถขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้คนมองหาการลงทุนในธุรกิจตัวเองมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
                 อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า "แฟรนไชส์เป็นระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยสู่สากล จึงเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การขยายสาขาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงิน เพื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีโอกาสและสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศให้มากขึ้น"
                 ปัจจุบัน มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2,734 ราย โดยมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ (Franchise Standard) จำนวน 273 ราย แบ่งตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจอาหาร จำนวน 118 ราย ธุรกิจเครื่องดื่ม จำนวน 58 ราย ธุรกิจการศึกษา จำนวน 39 ราย ธุรกิจบริการ จำนวน 30 ราย ธุรกิจความงามและสปา จำนวน 14 ราย และธุรกิจค้าปลีก จำนวน 14 ราย
                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 ,e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                              ฉบับที่ 41 / 11 มกราคม 2562
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th