กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนาหัวข้อ "อัพเดทเทรนด์ภาษี e-Commerce ที่ SME ต้องรู้" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2562 >> เดือน สิงหาคม 2562
กรมพัฒน์ฯ เสริมทักษะความเป็นมืออาชีพ ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

วันที่ 8 ส.ค. 2562
 
กรมพัฒน์ฯ เสริมทักษะความเป็นมืออาชีพ ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
พร้อมติดอาวุธด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจและบริการ
 
                                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ และนำนวัตกรรมเชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ พร้อมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2019 ให้ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลก
 
                                           นางลลิดา จิวะนันนทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยภายหลังเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ Smart Enterprise ว่า นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายมีการพัฒนาและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินการเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและลดต้นทุนในการดำเนินการ
 
                                        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นความสำคัญและมุ่งหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจมีองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการและการตลาดที่ทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์ และด้านอื่นๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
 
                                         โดยในวันนี้ (8 สิงหาคม 2562) กรมฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2019 ณ ลานชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาทั้ง 2 กิจกรรม จำนวนทั้งสิน 105 ราย แบ่งเป็น 1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ (Smart Professional Enterprise : DBD-SPE) มีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 61 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต้นแบบที่ดี (The Best Practice) ในระดับดีเด่น คือ นายณรงค์ศักดิ์ อัสนี บริษัท ใบไม้ร่าเริง จำกัด ระดับดีมาก คือ นางสาวชนิธร สุนทรพันธุ์ บริษัท วินเทรด โปรดักส์ จำกัด คือ ระดับดี คือ นายพลพรรษ สุวรรณพิมลกุล บริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำกัด และ 2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-AMC) มีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 44 ราย และผู้ที่ได้รับรางวัลต้นแบบที่ดี (The Best Practice) คือ นางสาวอภิณพร ทองดี บริษัท แอลเจที อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด ระดับดีมาก คือ นายสฤษฎพร ศาศวัต บริษัท บาลแม็ค จำกัด นายธีรวัชร์ เชื้อวัฒนวาณิชย์ บริษัท ครีเอทีฟ มี จำกัด
 
                                          สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ (Smart Professional Enterprise : DBD-SPE) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักธุรกิจมีวิสัยทัศน์ด้านกลยุทธ์ มีความเป็นผู้นำ เห็นความสำคัญของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการองค์ความรู้ เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-AMC) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำแนวคิดเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ในการสร้างกลยุทธ์ แนวทางการตลาดที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวนกว่า 1,500 ราย
 
                                         การสร้างนวัตกรรมรูปแบบการทำธุรกิจ หรือ หรือ Business Model Innovation (BMI) อาจนำไปสู่การสร้างไอเดียใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือ กระบวนการผลิตให้กับธุรกิจตามมาได้อีกด้วย เป็นการเตรียมตัวนำธุรกิจไทยเข้าสู่สังคมของเศรษฐกิจฐานความรู้ที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศได้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย รองอธิบดี กล่าวสรุป
 
                                        สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 ส่วนนโยบายและแผนธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทร 0 2547 5958 ,0 2547 5963 อีเมล์ training@dbd.go.th และ www.dbd.go.th
 
******************************************
 ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                             ฉบับที่ 143 / วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th