กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ครบเครื่องเรื่องบัญชี กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน" ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง"วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม EEC Business Drive 2019 (Car Rally) ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจไทย" วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2562 >> เดือน กันยายน 2562
พาณิชย์' เร่งให้ความรู้กฎหมายฉบับใหม่ "ทรัพย์อิงสิทธิ"

วันที่ 5 ก.ย. 2562
 
พาณิชย์' เร่งให้ความรู้กฎหมายฉบับใหม่ "ทรัพย์อิงสิทธิ"
แก่ผู้บังคับหลักประกัน ผู้ประกอบการ และ สถาบันการเงิน
 
                                 กระทรวงพาณิชย์ เร่งเดินหน้าให้ความรู้กฎหมายฉบับใหม่ "ทรัพย์อิงสิทธิ" แก่ผู้บังคับหลักประกัน และผู้เกี่ยวข้อง มั่นใจกฎหมายฉบับใหม่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 
                                         นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ขณะนี้ พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562 (RIGHTS OVER LEASEHOLD ASSET ACT B.E. 2562) ที่เสนอโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้วันที่ 27ตุลาคม 2562 ทรัพย์อิงสิทธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่อิงจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ผู้ใดประสงค์จะก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกับโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิเป็นการรับรองรูปแบบการถือครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีหนังสือแสดงสิทธิ ทำให้เกิดความคล่องตัวและหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถโอนสิทธิ หรือจำนอง หรือนำมาใช้เป็นหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจได้ จึงสร้างแรงจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบธุรกิจในการใช้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมและขยายโอกาสในการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลดีต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ"
 
                                         "เพื่อให้กฎหมายฉบับใหม่นี้ เป็นที่รับรู้ รับทราบ ตลอดจนเข้าใจถึงเนื้อหารายละเอียดอย่างถ่องแท้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจไทย" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แก่ผู้บังคับหลักประกัน ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และผู้สนใจทั่วไป ให้เข้าใจและสามารถถ่ายทอดรายละเอียดบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ ตลอดจนกระบวนการก่อตั้งและจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ ได้อย่างถูกต้อง แนะนำต่อยอดแก่ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ที่กำลังมองหาแหล่งทุนให้สามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าว"
 
                                          รองอธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "การอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1) รายละเอียด พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย * ความสำคัญและความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมาย * แนวคิดและความแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ * สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ * ความแตกต่างระหว่างทรัพย์อิงสิทธิกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ เป็นต้น และ 2) การก่อตั้งและจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ ประกอบด้วย * บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ตาม พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562 * การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ * การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ฯลฯ เป็นต้น"
 
                                          รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า "ถึงแม้ว่ากฎหมายทรัพย์อิงสิทธิจะเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ แต่มั่นใจว่ากฎหมายฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ประกอบการทุกระดับทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งผลักดันในเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง"
 
                                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5048 e-Mail : Stro@dbd.go.th หรือ สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
****************************************
ที่มา : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ                                                             ฉบับที่ 158 / วันที่ 5 กันยายน 2562
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th