กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องม่วง
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต ...Go Online) จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ...ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
x
โปรดอ่าน จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท >> คำสั่ง >> คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
ที่ ๑๗๐/๒๕๒๕ เรื่อง มอบหมายอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัทมาตรา ๑๒๑๕ และมาตรา ๑๒๑๗


 

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
ที่ ๑๗๐/๒๕๒๕
เรื่อง มอบหมายอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒
หุ้นส่วนและบริษัท มาตรา ๑๒๑๕ และมาตรา ๑๒๑๗

-------------------------------------------------------------------------------- 


     
           ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท มาตรา ๑๒๑๕ และมาตรา ๑๒๑๗ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งผู้ตรวจการงานของบริษัทจำกัด
              
            ให้ผู้ตรวจการงานของบริษัทจำกัดทำรายงานการตรวจ ส่งรายงานการตรวจไปยังสำนักงานของบริษัทจำกัดและผู้ถือหุ้นซึ่งยื่นเรื่องราวขอให้ตรวจ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งยื่นเรื่องราวขอให้ตรวจวางประกันเพื่อรับออกค่าใช้สอยในการตรวจ
           
           อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๘ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
    
           ข้อ ๑ ให้อธิบดีกรมทะเบียนการค้าเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท มาตรา ๑๒๑๕ และมาตรา ๑๒๑๗ ในการพิจารณาปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
         
           ข้อ ๒ เมื่อผู้ตรวจซึ่งอธิบดีกรมทะเบียนการค้าแต่งตั้งได้ตรวจสอบบริษัทจำกัดรายใดเสร็จแล้ว ให้อธิบดีกรมทะเบียนการค้ารายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทราบทุกราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
   
   
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th