กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท >> คำสั่ง >> คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๙/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อย หอการค้าไทย และมอบหมายการปฏิบัติงาน


 

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๙/๒๕๕๐
เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อยหอการค้าไทย
และมอบหมายการปฏิบัติงาน

-------------------------------------------------------------------------------- 
  
   
          ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตกลงให้ความร่วมมือกับหอการค้าไทยเพื่อดำเนินการจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ณ หอการค้าไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาติดต่ออย่างทั่วถึง นั้น
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้อ ๘ แห่งระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
  
          ๑. ให้จัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อยหอการค้าไทย ตั้งอยู่ชั้น ๑ อาคาร จรูญ สีบุญเรือง หอการค้าไทย ถนนราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  
          ๒. ให้สำนักงานตาม ๑. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   
                ๒.๑ งานจดทะเบียนธุรกิจ
  
                    (๑) รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ เฉพาะพาณิชยกิจตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่ง ใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
  
                    (๒) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยกเว้นบริษัทจำกัด ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุมเฉพาะ ได้แก่ กิจการธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ประกันภัย คลังสินค้า และบรรษัทที่จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษ
   
                ๒.๒ งานบริการข้อมูลธุรกิจ
 
                     (๑) ออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนและรับรองเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕
   
                     (๒) ให้บริการตรวจค้นเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕
   
                ๒.๓ งานด้านอื่นๆ
   
                    (๑) รับคำขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคล เพื่อส่งให้ฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล ส่วนบริการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต สำนักทะเบียนธุรกิจ ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผล
   
                    (๒) รับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และรวบรวมส่งมอบให้ส่วนจัดเก็บเอกสารทะเบียนธุรกิจ สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ จัดเก็บต่อไป
     
                    (๓) รับค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด
     
                    (๔) คำขอจดทะเบียนที่ได้รับจดทะเบียนในแต่ละวัน ให้รวบรวมส่งมอบให้ สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ เพื่อจัดทำแฟ้มทะเบียน ในกรณีที่เป็นคำขอจดทะเบียนตั้งใหม่ ส่วนคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม เลิกและเสร็จการชำระบัญชีให้คัดแยกเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานจัดเก็บแฟ้ม นำเข้าแฟ้มทะเบียนต่อไป 
   
          ๓. อัตรากำลัง
 
            มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
  
                (๑) นายชาตรี สุรวิริยาการ นักวิชาการพาณิชย์ ๗ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
                - เป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด นายทะเบียนพาณิชย์และสารวัตรบัญชี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ ๒
                - กำกับดูแลและตรวจสอบรายงานการรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและรายได้อื่นๆ ประจำวัน 
                - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน และมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา ตามระเบียบว่าด้วยการลา 
               - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๓
  
                (๒) นายทรงพล ชาญศิริไพบูลย์ (ลูกจ้างเหมาจ่าย) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
               - รับคำขอจดทะเบียน 
               - จัดทำหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารเพื่อเสนอนายทะเบียนลงนาม
               - ให้บริการตรวจค้นเอกสาร 
               - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
          ๔. ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องเพิ่มหรือสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้สำนักทะเบียนธุรกิจและสำนักบริการข้อมูลธุรกิจหารือร่วมกันเพื่อเสนอกรมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ดำเนินการต่อไป
 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th