สัมมนา "การพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์"

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ จัดสัมมนา "การพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแฟรนไชส์" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 7 และวันอังคาร
ที่ 8 กรกฎาคม 2557