กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน


 

>> หน้าต่อไป

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 ลงวีนที่ 24 มีนาคม 2558
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานตามคำสั่งสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : แบบจองชื่อนิติบุคคล
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ หส. 1 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ หส. 2 รายการจดทะเบียน
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
แบบ สสช. 1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)
- หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)
- (ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับชำระเงินลงหุ้น
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน:แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนได้แก่ชื่อของห้างหุ้นส่วน,ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ผู้เป็นหุ้นส่วน,หุ้นส่วนผู้จัดการ,ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ,ตราของห้างหุ้นส่วน,รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ หส. 1 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ หส. 2 รายการจดทะเบียน
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
- หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)
แบบ สสช. 1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่)
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : ควบห้างหุ้นส่วน
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ หส. 1 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
แบบ หส. 2 รายการจดทะเบียน
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ สสช. 1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)
- หนังสือมอบอำนาจ
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ บอจ. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
- แบบรายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน
แบบ บอจ. 2 หนังสือบริคณห์สนธิ
แบบ บอจ. 3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
แบบ ก. กรรมการเข้าใหม่
แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แบบ บอจ. 5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
แบบ สสช. 1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
ห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
- ข้อบังคับ
- หนังสือมอบอำนาจ(ห้างหุ้นส่วน)
- หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น
- ตัวอย่างหนังสือแจ้งนายทะเบียน
- ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้แปรสภาพ
- ตัวอย่างหนังสือแจ้งเจ้าหนี้
- ตัวอย่างประกาศหนังสือพิมพ์
- ตัวอย่างรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนที่เข้าร่วมประชุม
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : เลิกห้างหุ้นส่วน
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ ลช. 1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

 

>> หน้าต่อไป

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th