กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม "ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์" จำนวน 12 ชุมชน
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563" ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
x
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ จัดสัมมนา ให้กับผู้รับหลักประกัน หัวข้อ การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สำหรับผู้รับหลักประกัน ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.45 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนน
x
อ่านทั้งหมด     
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 >> กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ค่าธรรมเนียมและแบบพิมพ์) (ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๐)


 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. ๒๔๙๙

--------------------------------------------------------------------------------

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

ข้อ ๒ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการหรือคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ให้เป็นไปตาม แบบ ทพ. ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมให้กำหนดตามอัตราท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๔ ให้ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ. ๔) ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกิจก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับคงใช้ได้ต่อไป จนกว่าผู้ประกอบพาณิชยกิจได้ขอมีใบทะเบียนพาณิชย์ใหม่

ข้อ ๕ บรรดาคำขอจดทะเบียน หรือคำขออื่นที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าคำขอนั้นเป็นคำขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

ข้อ ๖ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ณรงค์ชัย อัครเศรณี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
อัตราค่าธรรมเนียม
เลขที่
รายการ
บาท
๑.
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  

๕๐

๒.
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ

๒๐

๓.
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  

๒๐

๔.
ค่าธรรมเนียม ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์

ฉบับละ

๓๐

๕.
ค่าธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์รายหนึ่ง

ครั้งละ

๒๐

๖. ค่าธรรมเนียม ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง
ฉบับละ
๓๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบใบทะเบียนพาณิชย์ และแบบคำขอต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ให้มีรูปแบบและข้อความที่เหมาะสมสอดคล้องกับระบบงานทะเบียนและข้อมูลธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ขอจดทะเบียน และลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสารและการเก็บรักษาเอกสารดังกล่าว และเนื่องจากมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติให้การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ การยื่นคำขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ และการเลิกประกอบพาณิชยกิจต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th