กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
กฎหมาย >> กฏหมายและระเบียบ >> พระราชบัญญัติ >> พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 >> ประกาศ >> ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘)


 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๘

--------------------------------------------------------------------------------

 

          ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗ ประกาศให้ทราบว่าสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๗๑ แห่ง และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา มีความพร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์ และสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ แห่ง ยังไม่พร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์ จึงให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนพาณิชย์ไปจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นก่อนประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ทราบถึงความพร้อมและวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง นั้น
          บัดนี้ ได้รับแจ้งจากสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก จำนวน ๓ แห่งว่ามีความพร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์และปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอประกาศให้ทราบว่า สำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความพร้อมและวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ดุสิต อุชุพงศ์อมร
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
รายชื่อสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีความพร้อมที่จะรับจดทะเบียนพาณิชย์
แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ลำดับที่
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันที่พร้อม/หมายเหต
๑.
ระยอง
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๒.
ชัยภูมิ
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๓.
สมุทรปราการ
๑ มีนาคม ๒๕๔๘
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th